Attachments
  
  
  
Instellingsbesluit
  
  
Naam of korte omschrijving van de staatscommissie
  
  
Toelichting van werkzaamheden
URL meer informatie
  
  
18141814
Onbekend
Van Hogendorp, G.K.W.F. Roëll et al.
Staatscommissie Van Hogendorp I, Commissie tot ontwerpen van een grondwet
Recht en wetsontwerpGrondwet
Van Hogendorp moest een grondwet ontwerpen op basis van zijn eerdere Schets eener Constitutie. Deze grondwet van 1814 werd op 29 maart 1814 van kracht.
1814/1
  
18151815
Onbekend
Van Hogendorp, G.K.
Staatscommissie Van Hogendorp II, Commissie tot herziening der Grondwet van de Vereenigde Nederlanden
Recht en wetsontwerpGrondwet
De commissie werd door de Koning benoemd in verband met vergrooting van het grondgebied als gevolg van vereniging Noord- en Zuid-Nederland en oprichting van het Koningrijk der Nederlanden
1815/1
  
18151951
K.B. 4 september 1815, N°.4, gewijzigd (niet langer provisioneel) bij K.B. van 7 december 1820, N°.113
Onbekend
Provisioneele commissie tot de Zaken der Hervormde kerk in Nederlandsch Oost- en West Indië (na deTweede Wereldoorlog: Commissie tot de zaken der Protestantsche Kerken in Nederlandsch West-Indië)
Kerk & StaatKoloniën
O.a. advisering, belangenbehartiging van de hervormde kerk in de koloniën, rapportering.
1815/2
  
18151951
K.B. 4 september 1815, N°.4, gewijzigd (niet langer provisioneel) bij K.B. van 7 december 1820, N°.113
Onbekend
Provisioneele commissie tot de Zaken der Hervormde kerk in Nederlandsch Oost- en West Indië (na deTweede Wereldoorlog: Commissie tot de zaken der Protestantsche Kerken in Nederlandsch West-Indië)
KoloniënKerk & Staat
O.a. advisering, belangenbehartiging van de hervormde kerk in de koloniën, rapportering.
1815/2
  
18181819
K.B. 8 april 1818, N°.58
Repelaer van Driel, O.
Staatscommisie-Repelaer van Driel I, ter advies over besparingen op de rijksuitgaven
Recht en wetsontwerpRijk Algemeen
Advisering omtrent werken en leveringen en bijbehorende of benodigde regelgeving met het oog op bezuiniging bij de levering van overheidsgoederen en diensten.
1818/1
  
18181819
K.B. 8 april 1818, N°.58
Repelaer van Driel, O.
Staatscommisie-Repelaer van Driel I, ter advies over besparingen op de rijksuitgaven
Organisatie & Bezuinigingen overheidRijk Algemeen
Advisering omtrent werken en leveringen en bijbehorende of benodigde regelgeving met het oog op bezuiniging bij de levering van overheidsgoederen en diensten.
1818/1
  
18181822
K.B. 1 augustus 1818, Litt. F.F.
Repelaer van Driel, O.
(Geheime) Staatscommissie-Repelear van Driel II, voor de reorganisatie van departementen van Algemeen Bestuur
Organisatie & Bezuinigingen overheidDepartementen
Deze geheime staatscommissie moest adviseren over de beste wijze van reorganisatie van de Departementen van Algemeen Bestuur. De commissie behandelt onder andere de inrichting en omvang van de departementen, werkzaamheden, aanstellingen en tractementen, en bijdragen van verschillende groepen ambtenaren aan het resultaat van de departementen. Rapport is te vinden als bijlage van rapport Staatscommissie van Leeuwen (1910)
1818/2
  
18181822
K.B. 1 augustus 1818, Litt. F.F.
Repelaer van Driel, O.
(Geheime) Staatscommissie-Repelear van Driel II, voor de reorganisatie van departementen van Algemeen Bestuur
Organisatie & Bezuinigingen overheidPersoneelszaken
Deze geheime staatscommissie moest adviseren over de beste wijze van reorganisatie van de Departementen van Algemeen Bestuur. De commissie behandelt onder andere de inrichting en omvang van de departementen, werkzaamheden, aanstellingen en tractementen, en bijdragen van verschillende groepen ambtenaren aan het resultaat van de departementen. Rapport is te vinden als bijlage van rapport Staatscommissie van Leeuwen (1910)
1818/2
  
18201824
K.B. 23 januari 1820, N°.17
Roëll
Staatscommissie-Roëll I
FinanciënBelastingen
Onderzoek tot herziening van het stelsel der in- en uitgaande rechten en accijnzen. Naar aanleiding van verschillende gevoelens in de maatschappij en bedrijfsleven over ongelijkheid in het stelsel van accijnzen krijgt de commissie de opdracht te bezien of en waar het stelsel kan worden verbeterd of vervangen door een nieuw stelsel
1820/1
  
1819
K.B. 31 mei 1819, N°.1
Voet
Staatscommissie-Voet
OnderwijsMilitair
Voor het ontwerpen van een studieplan voor de artillerie- en genieschool voor de studenten, uitgevoerd door de commissie in een vier- studiejarenplan
1819/1
  
18211827
K.B. 15 maart 1821, N°.105
Repelaer van Driel, O.
Staatscommissie-Repelaer van Driel III, tot onderzoek der beste rivier afleidingen
Waterstaat, Ruimtelijke ordening & NatuurVeiligheid rivieren
Onderzoek naar de best mogelijke afleidingen van de rivieren Rijn, Lek, Waal en Maas ter voorkoming van anders onvermijdelijke rampen.
1821/1
  
1824
K.B. 13 september 1822, N°.1
De Constant Rebecque
Commissie tot het doen van voorstellen over de inrichting van het militair onderwijs
OnderwijsMilitair
Zeer divers. Onderverdeeld in twaalf hoofdstukken: onderwijs, Personeel, organisatie, -kleding, wapening en harnachement-, Algemene overslag van kosten, Onderwijs, opvoeding, examens, verwijdering van de kweekschool om bijzondere redenen, bevordering, Bijzondere voorschriften voor militaire en civiele geemployeerden, voorwaarden van Aomisfie en bepalingen dien aangaande, kostenbegroting.
1824/1
  
1824
K.B. 13 september 1822, N°.1
De Constant Rebecque
Commissie tot het doen van voorstellen over de inrichting van het militair onderwijs
DefensieOnderwijs
Zeer divers. Onderverdeeld in twaalf hoofdstukken: onderwijs, Personeel, organisatie, -kleding, wapening en harnachement-, Algemene overslag van kosten, Onderwijs, opvoeding, examens, verwijdering van de kweekschool om bijzondere redenen, bevordering, Bijzondere voorschriften voor militaire en civiele geemployeerden, voorwaarden van Aomisfie en bepalingen dien aangaande, kostenbegroting.
1824/1
  
1824
K.B. 13 september 1822, N°.1
De Constant Rebecque
Commissie tot het doen van voorstellen over de inrichting van het militair onderwijs
DefensieFinanciën
Zeer divers. Onderverdeeld in twaalf hoofdstukken: onderwijs, Personeel, organisatie, -kleding, wapening en harnachement-, Algemene overslag van kosten, Onderwijs, opvoeding, examens, verwijdering van de kweekschool om bijzondere redenen, bevordering, Bijzondere voorschriften voor militaire en civiele geemployeerden, voorwaarden van Aomisfie en bepalingen dien aangaande, kostenbegroting.
1824/1
  
1824
K.B. 13 september 1822, N°.1
De Constant Rebecque
Commissie tot het doen van voorstellen over de inrichting van het militair onderwijs
DefensiePersoneelszaken
Zeer divers. Onderverdeeld in twaalf hoofdstukken: onderwijs, Personeel, organisatie, -kleding, wapening en harnachement-, Algemene overslag van kosten, Onderwijs, opvoeding, examens, verwijdering van de kweekschool om bijzondere redenen, bevordering, Bijzondere voorschriften voor militaire en civiele geemployeerden, voorwaarden van Aomisfie en bepalingen dien aangaande, kostenbegroting.
1824/1
  
1827
K.B. 15 december 1827, N°.120
Onbekend
Commissie tot bijwonen van officierexamens
DefensieKoloniaal militair personeel
Bewaking van de kwaliteit van het officiersexamen
1827/1
  
1827
K.B. 15 december 1827, N°.120
Onbekend
Commissie tot bijwonen van officierexamens
DefensieOnderwijs
Bewaking van de kwaliteit van het officiersexamen
1827/1
  
1827
K.B. 15 december 1827, N°.120
Onbekend
Commissie tot bijwonen van officierexamens
OnderwijsMilitair
Bewaking van de kwaliteit van het officiersexamen
1827/1
  
18281830
K.B. 13 april 1828, N°.100
Roëll
Staatscommissie-Roëll II, ter raadpleging over sommige punten betreffende het hoger onderwijs
OnderwijsHoger Onderwijs
Advies omtrent tal van uiteenlopende vraagstukken met betrekking tot het Hooger Onderwijs. Uiteenlopende vraagstukken, oa. met betrekking tot het Gymnasium (Doel van de opleiding; aansluiting daarvan op het hoger onderwijs of vorming van mogelijk zelfstandige studie; vakkenpakket; opleidingsduur); onderwijs op Hooge Scholen (afstemming tussen onderwijs en maatschappelijke behoefte aan geleerden; specialisatie van hoger onderwijsinstellingen en faculteiten en concentratie van leerstoel; wenselijkheid van eenheid van verordeningen tav Hoger onderwijsinstellingen); academische studies (Beperkingen en vrijheden van studie; lessen; orde van studie en studie tijd); professoren (Inkomen hoogleraren; pensioen Hoogleraren; vervulling van posten); Studenten; materiele subsidies; Academisch bestuur.
1828/1
  
1830
K.B. 23 oktober 1830, N°.92
Onbekend
Staatscommissie tot bezuiniging
Organisatie & Bezuinigingen overheidRijk algemeen
Algemene bezuinigingen Rijk voor verlaging van de rijksuitgaven. In opdracht van Minister van Financiën. Kwam tot advies einde te maken aan Amortisatiesyndicaat ingesteld door Willem I in 1822. Zou uiteindelijk pas in 1840 gebeuren
1830/1
  
1830
K.B. 23 oktober 1830, N°.92
Onbekend
Staatscommissie tot bezuiniging
Organisatie & Bezuinigingen overheidFinanciën
Algemene bezuinigingen Rijk voor verlaging van de rijksuitgaven. In opdracht van Minister van Financiën. Kwam tot advies einde te maken aan Amortisatiesyndicaat ingesteld door Willem I in 1822. Zou uiteindelijk pas in 1840 gebeuren
1830/1
  
1841
Rapport minister van kolonien  12 februari 1866, N°.5 (berust op K.B. 29 september 1841, N°.58, stbl. N0.38
Onbekend
Staatscommissie tot onderzoek van de koloniale remiserekeningen
KoloniënFinanciën
Terugkerend onderzoek naar koloniale remiserekeningen (opgenomen ingekomen en uitgaande overboekingen) n.a.v. eerder genoemd K.B.
1841/1
  
1841
K.B. 26 oktober 1841, N°.66
Onbekend
Staatscommissie tot onderzoek naar de stand van zaken inzake de Maatschappij van Weldadigheid
Sociale zekerheidMaatschappelijke zorg
Onderzoek en advisering naar beheer van geinvesteerde gelden (en eventueel benodigd ingrijpen)
1841/2
  
18411842
K.B. 20 november 1841
Onbekend
Staatscommissie voor de Geneeskundige aangelegenheden
VolksgezondheidGeneeskundige praktijk
Poging om een gebrekkige toestand van de Nederlandse geneeskundige praktijk naar een verantwoord niveau te tillen
1841/3
  
18481851
K.B. 25 juli 1848, N°.64 (en K.B. 4 augustus 1848, N°.50)
Van Sonsbeeck
Speciale Commissie tot herziening der wetten en verordeningen, betrekkelijk de geneeskundige Staatsregeling en de uitoefening der onderscheidene takken van geneeskunst
VolksgezondheidGeneeskundige praktijk
De commissie betrekt veel zaken in haar advisering en levert op verschillende deelterreinen van haar onderwerp wetconcepten aan: Ontwerp van wet op het geneeskundig Staatsbestuur; ontwerp van wet op de uitoefening der geregtelijke geneeskunde; ontwerp van wet op de uitoefening der geneeskunst; ontwerp van wet op  de uitoefening der artsenij-bereid-kunst, en op den handel in geneesmiddelen en in heelkundige werktuigen;  ontwerp van wet op de examens ter uitoefening der geneeskunst en der artsenij-bereidkunst. Ook levert de commissie advies omtrent het onderwijs in de geneeskunst en in de artsenij-bereidkunst
1848/2
  
18481848
K.B. 17 maart 1848, N°.81
ThorbeckeJohan Rudolph Thorbecke, Dirk Donker Curtius, De Kempenaer, Lodewijk Caspar Luzac en Lambertus Dominicus Storm
Grondwetcommissie
Recht en wetsontwerpGrondwet
Onder andere ministeriële verantwoordelijkheid; macht-, erfelijkheid- en inkomen van de Kroon alsmede tal van andere belangrijke zaken
1848/1
  
18491849
K.B. 15 jan 1849 (Staatsblad No.3)
Van Ewijck
Staatscommissie-Van Ewijck, voor het hoger onderwijs
OnderwijsHoger Onderwijs
Ondersteuning en verbetering van het hoger onderwijs: toestand van het hoger onderwijs; Gebreken in het hoger onderwijs; Problemen en oorzaken daarvan in het hoger onderwijs; Middelen voor verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Ontwerp van een wet op het hoger onderwijs.
1849/1
  
18521853
K.B. 3 mei 1852, N°.127
Provó Kluit
Staatscommissie-Provo Kluit
Openbare orde & VeiligheidPolitie
Commissie tot het doen van onderzoek naar en het uitbrengen van verslag over een aan de tegenwoordige staatsinrichting en wetgeving meest passend stelsel van Politiewet. Uitrusten van Rijkspolitie met de juiste rechtsposities en rechtsgrondslagen voor hun handelen. De uitrusting is bedoeld om hun functie direct of indirect uitvoerbaar te maken en onduidelijkheden weg te nemen waar optreden van de politie (en op welke manier) is vereist.
1852/1
  
1852
missive van de Mininster van Binnenlandse Zaken, 17 mei 1852 N°.248, 5e afdeling
Onbekend
Staatscommissie voor de internationale ruiling van voorwerpen van wetenschap en kunst
Kunsten, Letteren & Wetenschap
Bedoeld om (waardevolle en voordelige) ruilingen van internationale voorwerpen en kunst mogelijk te maken.
1852/2
  
18521867
K.B. 25 augustus 1852 (Stb. No.142)
Modderman
Staatscommissie-Modderman, voor Liquidatie Wees en Momboirkamers
Sociale zekerheidMaatschappelijke zorg
Opheffing van weeskamers en momboirkamers
1852/3
1 - 30Next