Hoogendorp, G.K. van (1815), Ontwerp van grondwet voor het Koningrijk der Nederlanden, met het rapport deswegens aan den koning gedaan door de commissie tot herziening der Grondwet van de vereenigde Nederlanden, ‘s- Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
33 D 20: 1
Closed stack 5
  
Hoogendorp, G.K. van (1815), Ontwerp van grondwet voor het Koningrijk der Nederlanden, met het rapport deswegens aan den koning gedaan door de commissie tot herziening der Grondwet van de vereenigde Nederlanden, ‘s- Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
33 D 20: 1
Closed stack 5
  
Nationaal Archief, Den Haag, Commissie voor de Protestantse Kerken in Oost-Indië en West-Indië, 1815-1958, nummer toegang 2.10.12, inventarisnummer 1
Nationaal Archief
Handgeschreven notulen, ingekomen en uitgaande stukken, stukken over de commissie zelf, stukken met betrekking tot werkwijze en het werk van de commissie.
  
Nationaal Archief, Den Haag, Collectie 051 Goldberg, 1578-1830, nummer toegang 2.21.006.51, inventarisnummer 220
Nationaal Archief
Handgeschreven rapport gedateerd 9 september 1818 (ontwerp) en overige stukken mbt tot de commissie en haar werk.
  
Nationaal Archief, Den Haag, Collectie 051 Goldberg, 1578-1830, nummer toegang 2.21.006.51, inventarisnummer 221
Nationaal Archief
Overige stukken commissie (wolnijverheid)
  
Leeuwen, W.F. van [1912], Verslag der Staatscommissie, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 10 augustus 1910, no. 26, ‘s- Gravenhage: Gebrs. J. & H. van Langenhuysen.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
2601 C 8
Closed stack 5
Het rapport van de staatscommissie is opgenomen in het Verslag van sc. 105 (Staatscommissie-Van Leeuwen, ingesteld bij K.B. 10 augustus 1910, No.26) ( p.5-105)
  
Nationaal Archief, Den Haag, Koninklijke Militaire Academie (KMA), nummer toegang 2.13.22, inventarisnummer 258
Nationaal Archief
Notulen
  
Nationaal Archief, Den Haag, Koninklijke Militaire Academie (KMA), nummer toegang 2.13.22, inventarisnummer 260
Nationaal Archief
Ingekomen stukken
  
Nationaal Archief, Den Haag, Koninklijke Militaire Academie (KMA), nummer toegang 2.13.22, inventarisnummer 261
Nationaal Archief
Tussentijds rapport van de leden aan de voorzitter, met bijlagen.
  
Nationaal Archief, Den Haag, Collectie 078 W.F. Röell, nummer toegang 2.21.008.78 inventarisnummer 162
Nationaal Archief
Rapport 19 juni 1820 aanwezig
  
Moll, G. (1827), Rapport aan Zijne Majesteit den Koning uitgebracht door de commissie tot onderzoek der Beste Rivierafleidingen ingesteld bij 'S Konings besluit van den 15den maart 1821, No. 105, ‘s- Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij.
Koninklijke Bilbliotheek
9156 E 23 1827
Magazijn 6
  
Nationaal Archief, Den Haag, Koninklijke Militaire Academie (KMA), nummer toegang 2.13.22, inventarisnummer 262
Nationaal Archief
Delen van een ontwerprapport. Rapport is onderverdeeld in twaalf hoofdstukken: onderwijs, Personeel, organisatie, -kleding, wapening en harnachement-, Algemene overslag van kosten, Onderwijs, opvoeding, examens, verwijdering van de kweekschool om bijzondere redenen, bevordering, Bijzondere voorschriften voor militaire en civiele geemployeerden, voorwaarden van Aomisfie en bepalingen dien aangaande, kostenbegroting.
  
Nationaal Archief, Den Haag, Koninklijke Militaire Academie (KMA), nummer toegang 2.13.22, inventarisnummer 263
Nationaal Archief
Ingekomen brief van de Commissaris-Generaal van oorlog aan de voorzitter van de commissie.
  
Nationaal Archief, Den Haag, Koninklijke Militaire Academie (KMA), nummer toegang 2.13.22, inventarisnummer 265-267
Nationaal Archief
Processen verbaal over de jaren 1828 en 1829
  
Roëll, W.F. (1830), Rapport der Commissie, bijeengeroepen door Koninklijk Besluit van 13 April 1828, no. 100, ter raadpleging over sommige punten betreffende het hooger onderwijs, ‘s- Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
BIBPED 12 1740-
Bibliotheca Pedagogica
Ook in NA. veel stukken (oa. Rapport) van deze staatscommissie aanwezig: NL-HaNA, Röell, W.F., 2.21.008.78, inv.nr. 126-149.
  
Nationaal Archief, Den Haag, Collectie 019A Van Alphen en Engelhard [Eerste deel: Aanwinsten 1896 en 1900], nummer toegang 2.21.004.19, inventarisnummer 45
Nationaal Archief
  
Nationaal Archief, Den Haag, Collectie 003 Elout, nummer toegang 2.21.059, inventarisnummer 286
Nationaal Archief
Betrof terugkerend verslag over koloniale remiserekeningen n.a.v. eerder genoemd K.B. In dit geval over het jaar 1864.
  
Nationaal Archief, Den Haag, Collectie J. van den Bosch, 1627-1914, nummer toegang 2.21.028, inventarisnummer 33
Nationaal Archief
titel: Rapport betreffende de Maatschappij uitgebracht door de staatscommissie ingesteld bij Koninklijk Besluit van 26 oktober 1841, no. 66, met stukken dienaangaande.
  
Bosman Tresling, J. (1842), Vluchtige beschouwing van het Rapport, uitgebracht door de staats-commissie voor de geneeskundige aangelegenheden, benoemd bij Koninklijk Besluit van den 20sten november 184l, Groningen: Oomkens.
Universiteitsbibliotheek Leiden
1429 E 98
Rapport van de commissie zelf is ingediend op 23 april 1842 en is opgenomen in een verzamelwerk.
  
Thorbecke, J.R. (1848), Ontwerp van gewijzigde grondwet van het Koningrijk der Nederlanden, benevens het verslag der commissie aan den Koning, ‘s- Gravenhage: Gebr. Belinfante.
Universiteitsbibliotheek Leiden
MRIJKE 1381 1589 -
Menno Rijke
  
Grondwet voor het Koningrijk der Nederlanden, volgens de wijzigingen van 1818, benevens de grondwet van 1840 met aanduiding der artikelen van die van 1815 en het ontwerp  der staatscommissie, ingesteld bij Koninklijk besluit van 17 maart 1848, No. 81  (1848), ‘s- Gravenhage: K.W. Pickhardt.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
467 E 15
Closed stack 5
Betreft geen rapport van de staatscommissie zelf, maar bevat wel vergelijkende teksten van de grondwet, o.a. met de teksten van de staatscommissie bij KB. van 17 maart 1848, No. 81
  
Sonsbeeck, H. van (1851), Ontwerpen van Wet op het Geneeskundig Staatsbestuur; de uitoefening der gerechtelijke geneeskunde; de uitoefening der geneeskunst, de uitoefening der artsenijbereidkunst, en den handel in geneesmiddelen, en in heelkundige werktuigen. Met Memorien van toelichting en bijgevoegd Rapport aan den Minister van Binnenlandsche zaken ingediend door de staatscommissie benoemd bij Koninklijke besluiten van 25 juli en 4 augustus 1848 Nis 64 en 50, ‘s- Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
BIBPED 304
Bibliotheca Pedagogica
  
Ewijck van Oostbroek en de Bilt, D.J. van (1849), Ontwerp van Wet op het hooger onderwijs, met bijgevoegd rapport en memorie van toelichting, aan den Koning ingediend door de staats-commissie, benoemd bij Koninklijk Besluit van 15 Januarij 1849 (Staatsblad no.3), ‘s- Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij.
Universiteitsbibliotheek Leiden
428 E 28
  
Provo Kluit, H. (1853), Verslag der Staats-commissie, benoemd bij Koninklijk Besluit van 3 mei 1852, (Staatsblad no. 99), tot het doen van onderzoek naar en het uitbrengen van verslag over een aan de tegenwoordige staatsinrichting en wetgeving meest passend stelsel van Politie-wet, ‘s- Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
490 B 29
Closed stack 5
  
Nationaal archief, Den Haag, Collectie Staatscommissie voor de Internationale Ruiling van Voorwerpen van Wetenschap en Kunst, Nummer toegang 2.04.40.08, inventatisnummer 1
Nationaal Archief
Notulen en vergaderstukken.
  
Nationaal archief, Den Haag, Collectie algemene Commissie Liquidatie Wees en Momboirkamers. Nummer toegang 2.08.23,  inventatisnummer 89
Nationaal Archief
Veel stukken, rapport betreft een overzicht van wat door de commissie is gedaan. Gerapporteerd is tot 31 dec 1867
  
[De staatscommissie] (1860), Ontwerp-reglement op de strafvordering voor de Nederlandsche West-Indische koloniën, door de staatscommissie, ingesteld bij Koninklijk besluit van 27 september 1852, no. 46, ingediend bij missive van 28 juli 1856, Rotterdam, Oldenzeel: Algemeene Landsdrukkerij.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
281 D 26
Closed stack 5
  
[De staatscommissie] (1860), Ontwerp-reglement op de zamenstelling der regterlijke magt in de Nederlandsche West-Indische koloniën door de staatscommissie, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 27 september 1852, No. 46, ingediend bij missive van 14 november 1853, Rotterdam, Oldenzeel: Algemeene Landsdrukkerij.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
281 D 24
Closed stack 5
  
[De staatscommissie] (1860), Ontwerp-wetboek van koophandel voor de Nederlandsche West-Indische koloniën door de staatscommissie ingesteld bij Koninklijk Besluit van 27 september 1852, No. 46, ingediend bij missive van 13 augustus 1858, Rotterdam, Oldenzeel: Algemeene Landsdrukkerij.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
281 D 28
Closed stack 5
  
Baud, J.C. (1856), Eerste - [Tweede] Rapport der Staatscommissie, benoemd bij Koninklijk besluit van 29 november 1853, no. 66, tot het voorstellen van maatregelen ten aanzien van slaven in de Nederlandsche koloniën. Tweede rapport: De Nederlandsche West-Indische eilanden en bezittingen ter kuste van Guinea. Met een-en-twintig bijlagen, ‘s- Gravenhage: Van Cleef.
Universiteitsbibliotheek Leiden
79 C 12
  
[De staatscommissie] (1856), Rapport aan den Koning, onder dagteekening van den 8 sten Mei 1856/ uitgebragt door de Staatscommissie [van onderzoek, betreffende de circulatie van vreemde muntspecien hier te lande], benoemd bij Z.M. besluit van 5 September 1855 (Staatsblad no. 118), en met 's Konings toestemming gedrukt op last van het Departement van Financien, 's- Gravenhage: [drukkerij onbekend].
Koninklijke Bibliotheek
KW 1763 E 114
  
Gravesande Guicherit, M.A. ‘s (1859), Verslag over de vermoedelijke gevolgen der doorgraving van de landengte van Suez voor den handel en de reederijen van Nederland, ‘s- Gravenhage: Van Weelden en Mingelen.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
302 B 14
Closed stack 5
  
Rauwenhof, N.W.P. (1856), Verslag aan den Koning: Uitgebracht door de commissie ter overweging der regeling van het Landbouwonderwijs in Nederland, benoemd bij Koninklijk besluit van de 15den juli 1856, no. 40, ‘s- Gravenhage: Van Weelden en Mingelen.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
586 B 36
Closed stack 5
  
De Vries, A.Z.N. & Van Opstall (1870), Verslag der Staats-commissie, benoemd bij Koninklijk Besluit van 13 Februarij 1869, no. 12, tot onderzoek der bezwaren in zake de Nieuwe Merwerde, ‘s- Gravenhage: Van Weelden en Mingelen.
Koninklijke Bilbliotheek
NL 98 P9901
Van deze commissie (Sc. 26) is geen eigen rapport aangetroffen, wel staat in het rapport van een latere staatscommissie (Sc. 34), ingesteld bij K.B. 13 februari 1869, No.12 informatie over deze staatscommissie en staan een aantal bevindingen van deze staatscommissie opgenomen.
  
Vlissingen, F.H. van (1858), Verslag aan den Koning, uitgebragt door de Staats-commissie, ingesteld bij 's Koningsbesluit van 16 juni 1857, No. 90, ‘s- Gravenhage: Van Cleef.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
491 C 28
Closed stack 5
  
Nationaal Archief, Den Haag, Commissie van Beheer en Toezicht over de Droogmaking der Kleine Plassen in Schieland beoosten Rotterdam, nummer toegang 3.02.29.02, inventarisnummer 1-3
Nationaal Archief
Notulenboek. Droogmaking polder Schieland (Prins Alexanderpolder). Notulen over de jaren 1864-1868 (inv.nr 1), 1868- 1872 (inv.nr 2), 1872- 1875 (inv. Nr 3)
  
Nationaal archief, Den Haag, Collectie Directie der Marine: Commandement Maritieme Middelen Willemsoord, nummer toegang 2.12.12, inventarisnummer 207
Nationaal Archief
Onderzoek naar toereikendheid van middelen voor de landverdediging, noodzaak tot uitbreiding van middelen, wijze van inzet van middelen en eventueel aan te brengen wijzigingen.
  
Beyerinck, J.A. (1868), Rapport aan den Koning, van de Commissie, benoemd bij Zijner Majesteits besluit van den 16den Julij 1866, No.68 tot onderzoek van drinkwater in verband met de verspreiding van cholera en tot aanwijzing der middelen ter voorziening in zuiver drinkwater, ‘s-Gravenhage: Van Weelden en Mingelen.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
459 C 38
Closed stack 5
  
Delprat, J.P. (1867), Rapport der Staatscommissie, ingesteld geweest tot herziening van de grondslagen der Koninklijke Militaire Academie, benevens de beschouwingen der adviserende leden nopens dat rapport, Breda: Broese.
Universiteitsbibliotheek Leiden
982 B21
  
[De staatscommissie] (1870), Verslag der Staatscommissie voor de herziening der wetgeving op de eigendoms-overdragt van onroerende goederen, het hypotheekstelsel, en het notariaat, voorafgegaan door de besluiten van instelling en ontbinding der commissie, ‘s- Gravenhage: Gebr. Belinfante.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
34 C 6
Closed stack 5
  
[De staatscommissie] (1869), Verslag der Staatscommissie, ingesteld bij Koninklijk besluit van 26 augustus 1867, No. 28, om de Regering te dienen van advies omtrent de regeling van de zaak der calamiteuse polders in Zeeland, [Plaats onbekend]: [Uitgever onbekend].
Koninklijke Bilbliotheek
549 D 19
Magazijn 7
  
Fock, C. [1873], Verslag der Staatscommissie ter beoordeling van het ontwerp voor het indijken, droogmaken, en in kultuur brengen van het zuidelijk gedeelte der Zuiderzee, benoemd bij Koninklijk Besluit van 4 mei 1870, no.1, Hooiberg: Leiden.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
476 B 12
Closed stack 5
  
De Vries, A.Z.N. & Van Opstall (1870), Verslag der Staats-commissie, benoemd bij Koninklijk Besluit van 13 Februarij 1869, no. 12, tot onderzoek der bezwaren in zake de Nieuwe Merwerde, ‘s- Gravenhage: Van Weelden en Mingelen.
Koninklijke Bilbliotheek
NL 98 P9901
  
Dorst, A.J.A van (red.) (1976), Staatscommissie voor de zamenstelling van een Wetboek van Strafregt,
"1870/1876", Tilburg: Katholieke Hogeschool Tilburg.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
3344 A 30
Closed stack 4
Betreft geen rapport sc, maar een register
  
Dorst, A.J.A van (red) (1976), Staatscommissie voor de zamenstelling van een Wetboek van Strafregt, "1870/1876", Tilburg: Katholieke Hogeschool Tilburg.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
3344 A 15-22  Bandinfo: 3: 1-297
Closed stack 4
Notulen deel III
  
Dorst, A.J.A van (red) (1976), Staatscommissie voor de zamenstelling van een Wetboek van Strafregt, "1870/1876", Tilburg: Katholieke Hogeschool Tilburg.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
3344 A 15-22  Bandinfo: 4: 294- 570
Closed stack 4
Notulen deel IV
  
Bosch, A.G. (1875), Het ontstaan van het wetboek van strafrecht, 's- Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
3861 c 12
Closed stack 4
betreft geen rapport sc, maar gaat over de commissie. In het schrijven wordt verwezen naar het orginele rapport van de sc.
  
Riemsdijk, A.D. van (1873), Nader verslag aan den Koning omtrent het Muntwezen uitgebragt door de Staatscommissie benoemd bij Zr. Ms. Besluit van den 30 Oktober 1872, No.5, ‘s- Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij.
Universiteitsbibliotheek Leiden (MNL)
1122 C 16
Maatschappij Nederlandse Letterkunde (M5)
ook verkrijgbaar Universiteitsbibliotheek Leiden (GM) 476 E 26:2)
  
Stieltjes, T.J. (1873), Verslag van de Commissie tot het onderzoek en de beantwoording van eenige vraagpunten het Noordzee-Kanaal betreffende, ingesteld bij Koninklijk besluit van 8 februari 1873, No. 8, ‘s- Gravenhage: Gebrs. J.&H. van Langenhuysen.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
1429 C 30
Closed stack 5
Betreft een door Stieltjes becommentarieerde versie van het verslag.
  
De staatscommissie (1880), Eindverslag van de staats-commissie benoemd bij Koninklijk besluit van 4 december 1877 nr. 1, tot het instellen van een onderzoek omtrent de verbetering van den Waterweg langs Rotterdam naar zee: met teekeningen, ‘s- Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij.
Universiteitsbibliotheek Leiden
648 B 24
  
De staatscommissie (1880), Voorlopig verslag van de staats-commissie benoemd bij Koninklijk besluit van 4 december 1877 nr. 1, tot het instellen van een onderzoek omtrent de verbetering van den Waterweg langs Rotterdam naar zee, ‘s- Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij.
Universiteitsbibliotheek Leiden
648 B 24
  
Hartzen, C.J., P. Geer en A.J. van Pesch (1879), Rapport aan den Koning nopens het verleenen van pensioen aan weduwen en weezen van 's Rijks burgerlijke ambtenaren, en omtrent het weduwenfonds voor de ambtenaren van het algemeen bestuur/ uitgebragt door de Staatscommissie, benoemd bij Zr. M.s. Besluit van 30 Januari 1878, no. 3, ‘s- Gravenhage: [uitgever onbekend].
Universiteitsbibliotheek Leiden
2443 C 4
  
[De staatscommissie] (1886), Ontwerp van wet op "Het handelspapier", met toelichting, den Koning aangeboden door de Staatscommissie ingesteld bij Zijner Majesteits besluit van 22 november 1879, No. 26, ‘s- Gravenhage: Gebr. Belinfante.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
129 C 2
Closed stack 5
  
Meerbeke, J.J. van (1886), Ontwerp tot herziening van het Burgerlijk Wetboek: den Koning aangeboden door de Staatscommissie, ingesteld bij Zijner Majesteits Besluit van 28 febr. 1880, No.8, ‘-s Gravenhage: Gebroeders Belinfante.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
3044 A 32-33
Closed stack 4
  
[De staatscommissie, ingesteld bij Zr. Ms. Besluit van 26 januari 1881, No.18] (1882), Verslag aan den Koning nopens den toestand van het bestaande pensioenfonds voor zoveel de  burgerlijke ambtenaren en hunne weduwen en wezen betreft, uitgebracht door de staatscommissie, ingesteld bij Zr. Ms. Besluit van 26 januari 1881, No.18, ‘s- Gravenhage: Uitgever onbekend.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
491 A 30
Closed stack 5
  
Haes, L.R. de. (1882), Verslag aan den Koning van het onderzoek naar de vermoedelijke oorzaken waaraan de zeeramp van Zr. Ms. Rammonitor "Adder" moet worden toegeschreven, uitgebragt door de commissie benoemd bij 's Konings Besluit van 21 julij 1882, No.1, ‘s- Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
324 B 39
Closed stack 5
  
[Staatscommissie benoemd bij Koninklijk Besluit van 11 Mei 1883, no. 1] (1884), Verslag der staatscommissie, benoemd bij Koninklijk Besluit van 11 Mei 1883, no. 1 om te onderzoeken van welke bepalingen der Grondwet herziening noodzakelijk en thans raadzaam is, met daarbij behoorend ontwerp eener gewijzigde grondwet en zes afzonderlijke adviezen van leden dier commissie, ‘s- Gravenhage: Van Weelden en Mingelen.
Universiteitsbibliotheek Leiden
33 A 15
Closed stack 5
  
Wolfson, D.L. [1885], Rapport der Commissie, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 19 Juli 1883, No.16, tot reorganisatie van 'S Rijks  Werven, [‘s- Gravenhage]: Algemeene Landsdrukkerij.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
656 B 32
Closed stack 5
  
[De staatscommissie] (1890), Uitkomsten van het onderzoek naar den toestand van den landbouw in Nederland, ingesteld door de Landbouwcommissie, benoemd bij Koninklijk besluit van 18 september 1886, No. 28, Eerste deel 1, ‘s- Gravenhage: Gebroeders van Cleef.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
713 C 21-24, Bandinfo: 1
Closed stack 5
4 delen beschikbaar. Omvangrijk onderzoek naar toestand van de Nederlandse Landbouw (Rapporten Deel I tot en met IV beschikbaar op microfiche bij de Koninklijke Bibliotheek, nummer NBM Mfe 8393
  
[De staatscommissie] (1891), Ontwerp van een Wetboek van Strafrecht voor de Europeanen in Nederlandsch-Indië, met memorie van toelichting: aangeboden aan de Koningin-Weduwe van het Koningrijk door de Staatscommissie, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 28 maart 1887, No. 15, 's- Gravenhage: Belinfante.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
129 B11
Leeszaal Bijzondere Collecties
  
Meerbeke, J.J. van (1899), Ontwerp tot herziening van het Burgerlijk Wetboek der Koningin, aangeboden door de Staatscommissie tot voortzetting der herziening, ingesteld bij Besluit van wijlen Zijne Majesteit, Koning Willem III van 22 augustus 1887 No. 24. Tweede Boek, ‘-s Gravenhage: Belinfante.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
3931 A 45-46
Closed stack 4
  
Bellaar Spruyt, C. (1889), Verslag der Staatscommissie, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 10 juni 1888, No. 26, tot voorbereiding der wettelijke regeling van den militairen dienstplicht, ‘s- Gravenhage: Van Cleef.
Universiteitsbibliotheek Leiden
2593 B 3
  
Verstege, J.J.W.E. (1888), De Staatscommissie in zake de beri-beri-quaestie. Haar ontstaan, Haar doel en Haar secretaris. Eene onthulling en een karakterschets door J. J.W.E. Verstege, ‘s- Gravenhage: Gebrs. J.&H. van Langenhuysen.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
1429 F 159
Closed stack 5
Betreft geen rapport van de staatscommissie zelf, maar geeft zeer veel informatie over de staatscommissie.
  
Canne, H.D. (1889), Gouvernements koffiecultuur: rapport van de staats-commissie, benoemd bij Koninklijk Besluit van 14 Oct. 1888, ’s-Gravenhage: Gebroeders van Cleef.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
659 B 31
Closed stack 5
  
Fransen van de Putte, I.D. (1891), Rapport aan de Koningin-weduwe, Regentes, van de commissie benoemd bij Koninklijk Besluit van 31 Juli 1889, no. 27 tot het uitbrengen van een advies omtrent de vraag: of de bestaande indeeling der zeemacht in den Nederlandsch Oost-Indischen archipel, overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 16 November 1866, no. 80 (Indisch-Staatsblad 1867, no.56), al dan niet behoort te worden bestendigd? ‘s-Gravenhage: Van Cleef.
Universiteitsbibliotheek Leiden
1849 B 38
  
Nationaal Archief, Den Haag, Directie der Marine: Commandement Maritieme Middelen Willemsoord, nummer toegang 2.12.12, inventarisnummer 257
Nationaal Archief
titel: Rapport der commissie, ingesteld bij K.B. van 23-3-1890 no. 28 tot het uitbrengen van advies omtrent de verdediging des lands door Zee- en Landmacht.
  
Heyligers, J.C.T. [1894], Eindverslag der Commissie, ingesteld bij Koninklijk besluit van 29 september 1892, no 50, aangaande de werkzaamheden der Staatscommissie, bedoeld bij de wet van 19 januari 1890 (Staatsblad No.1), zoals die is gewijzigd bij de wet van 28 december 1891 (Staatsblad no. 243), tevens behelzende de voorstellen, tot het doen waarvan het door die Staatscommissie gehouden onderzoek aanleiding heeft gegeven, ‘s- Gravenhage: Van Weelden & Mingelen.
Universiteitsbiliotheek Leiden (GM)
714 B 37
Closed stack 5
  
[Staatscommissie benoemd bij Koninklijk Besluit van 16 Sept. 1891, no.14 ](1894), Verslag der Staatscommissie benoemd bij Koninklijk Besluit van 16 Sept. 1891, no.14 tot voorbereiding der uitvoering van de voorschriften der Grondwet, aangaande de regeling van de administratieve rechtspraak, ‘s- Gravenhage: Van Weelden & Mingelen.
Legermuseum
exemplaarnummer 00205732 plaatscode MVO 7121-1
  
Molengraaf, W.L.P.A. [1897], Verslag der Staatscommissie bij de Koninklijke besluiten van 4 April 1892, no. 20 en 10 Januari 1895, No. 1 (Belast met het ontwerpen van eene wettelijke regeling van het levensverzekeringbedrijf), [‘s- Gravenhage]: [uitgever onbekend].
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
147 E 20
Closed stack 5
  
[De staatscommissie] (1921), Ontwerpen van wet van 1 Jan. 1906 tot 1 maart 1921 ingediend door de staatscommissie ingesteld bij koninklijk besluit van 21 april 1892, No. 4 om de regeering van advies te dienen omtrent de wettelijke regels, die ten aanzien van het waterstaatsbestuur behooren te worden gesteld, ‘s-Gravenhage: Departement van Waterstaat.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
2672 C 23
Closed stack 5
  
Staatscommissie, ingesteld bij Koninklijk besluit van 30 Juli 1892 No. 36. [1906], Ontwerp-reglement op de rechterlijke organisatie en het beleid der justitie in Nederlandsch-Indië, samengesteld door de Staatscommissie, ingesteld bij Koninklijk besluit van 30 Juli 1892 No. 36, met toelichting, [’s-Gravenhage]: Uitgever onbekend.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
2612 A 10
Closed stack 5
De staatscommissie bracht ook het volgende werk uit: Ontwerp-Regelement op de rechtspleging in Burgerlijke Zaken voor de Inlandse rechtbanken en gerechten in Nederlands-Indië en andere daarmee verband houdende ontwerpen van de staatscommissie.
  
Lely, C. (1894), Verslag der Staatscommissie, benoemd bij Koninklijk Besluit van 8 september 1892, No. 21, tot het instellen van een onderzoek omtrent eene afsluiting en eene droogmaking van de Zuiderzee, [’s-Gravenhage]: Belinfante.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
462 B 17
Closed stack 5
  
Heek, G.J. van (1897), Verslag der Staatscommissie benoemd bij Koninklijk Besluit van 5 Mei 1893 no. 16 tot het instellen van een onderzoek omtrent bevloeiingen, ‘s- Gravenhage: Gebroeders Van Cleef.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
379 B 8
Closed stack 5
  
Kleynhens, P. [1899], Rapport der Staats-Commissie, ingesteld bij Koninklijk Besluit, dd. 16 januari 1895, no. 23, tot het uitbrengen van advies omtrent de vraag op welke wijze, binnen de stelling van Amsterdam, in tijd van oorlog, voldoende zal kunnen worden voorzien in de behoefte aan drinkwater, [’s-Gravenhage]: Uitgever onbekend.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
182 A 11-12 Bandinfo:1
Closed stack 5
  
Goekoop, G.J. (1897), Verslag der staatscommissie, benoemd bij Koninklijk Besluit van 18 februari 1895, no. 18, tot het uitbrengen van advies betreffende de navolgende vragen: 1) Welke wijzigingen zijn met inachtneming van de eischen van 's lands dienst , gewenscht in de richting der marinebegrooting en in de bij de wetsontwerpen dier begroting behoorende bijlagen tot bevordering eener goede contrôle van de volksvertegenwoordiging op het beheer van het Departement van marine? 2) Welke wijzigingen zijn in verband daarmede, noodig in de administratie van 's Rijks werven? 3) Zou invoering dier wijzigingen uitbreiding van administratief personeel tot eenig beteekenend bedrag het noodwendig gevolg moeten zijn? ‘s- Gravenhage: Mouton & Co.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
333 A 36
Closed stack 5
  
Nilant, A. (1898), Verslag van de werkzaamheden der Staatscommissie ingesteld bij Koninklijk Besluit van 31 juli 1895, No.21, ‘s-Gravenhage: Gebroeders van Cleef/ J.&H. van Langenhhuysen.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
389 B 5
Closed stack 5
  
Conrad, J.F.W. (1897), Verslag der Staatscommissie Benoemd bij Koninklijk besluit van 4 april 1896 No. 19, tot het instellen van een onderzoek betreffende den Waterweg van Dordrecht naar Zee, ‘s-Gravenhage: [uitgever onbekend].
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
1896 D 30
Closed stack 3 A
  
Nationaal archief, Den Haag, collectie Ministerie van Buitenlandse Zaken: code archief 1945-1954. Nummer toegang 2.05.117,  inventatisnummer 6692
Nationaal Archief
  
Nationaal archief, Den Haag, collectie 121 Cort van der Linden. Nummer toegang 2.21.040,  inventatisnummer 237
Nationaal Archief
6 notulenboeken
  
[De staatscommissie] ( [1900]), Verslag der Staatscommissie benoemd bij Koninklijk Besluit van 17 September 1897, no. 22, tot het instellen van een onderzoek, welke maatregelen van Rijkswege behooren te worden genomen ten aanzien van den aanleg, het gebruik en de exploitatie van telegraphische en telefonische geleidingen, [Plaats onbekend]: [Uitgever onbekend].
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
397 B 41
Closed stack 5
  
Lynden, A.F. van (1901), Verslag van de staatscommissie, ingesteld bij Koninklijk besluit van 18 October 1897, no. 32, tot voorbereiding van maatregelen tegen Verontreiniging van Openbare Wateren, plaats onbekend: Gebr. Belinfante.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
739 A 5
Closed stack 5
  
Staatscommissie in zake de samensmelting van de officierskorpsen van het leger in Nederland en in de koloniën en bezittingen des Rijks in andere werelddelen [jaar van uitgave onbekend], Rapport der Commissie, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 21 october 1898, no. 15, [‘s- Gravenhage]: [Uitgever onbekend].
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
1850 F 7
Closed stack 3A
  
Roo, L.G.G de & A.S. Miedema (1902), Verslag der Staatscommissie benoemd bij Koninklijk Besluit van 11 juli 1899, no. 32 ingevolge artikel 6 der Wet van 29 december 1898 (Staatsbladno. 279), plaats onbekend: uitgever onbekend.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
429 A14-15
  
Feith, P.R. (1901), Ontwerp tot herziening van de eerste zes Titels van het Vierde Boek van het Burgerlijk Wetboek, der Koningin aangeboden door de staatscommissie, ingesteld bij Harer Majesteits besluit van 25 oktober 1899, No. 45, ‘s- Gravenhage: Gebr. Belinfante.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
3417 B 2
Closed stack 4
  
Goudriaan, B.H.. [jaar van uitgave onbekend], Verslag der Staatscommissie, ingesteld bij Kon. Besl. d.d. 13 december 1900, no. 50, ter voorlichting van den Minister van Oorlog omtrent de meest economische wijze, waarop ware te voorzien in de behoefte aan granen en meel voor de voeding van menschen en paarden bij eene eventuele insluiting van de Stelling van Amsterdam in Oorlogstijd, Plaats onbekend: Uitgever onbekend.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
183 A 26
Closed stack 5
  
Cluysenaer, J.L. [1905], Verslag der Staatscommissie ingesteld bij Koninklijk Besluit van 2 juli 1901, No. 44, tot het instellen van een onderzoek naar de wijze van verbetering der spoorwegverbindingen om Amsterdam. [’s-Gravenhage]: [Uitgever onbekend].
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
343 D 3
Closed stack 5
  
Kool, P.C. [jaar van uitgave onbekend], Verslag der staatscommissie, ingesteld bij Koninklijk Besluit d.d. 24 februari 1902, no. 24, ter voorlichting van den Minister van Oorlog omtrent de meest economische wijze, waarop ware te voorzien in de behoefte aan brand en lichtstoffen bij eene eventuele insluiting van de Stelling van Amsterdam in Oorlogstijd, [Plaats onbekend]:[ Uitgever onbekend].
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
183 A 25
Closed stack 5
  
[De staatscommissie] [1906], Verslag der Staatscommissie ingesteld bij Koninklijk besluit van 17 mei 1902, No. 17, om te onderzoeken op welke wijze de spoorwegen, de gewone wegen en de waterwegen in en rondom Utrecht zouden behooren te worden gewijzigd, [‘s- Gravenhage]: [Uitgever onbekend].
Universiteitsbiliotheek Leiden (GM)
430 A 8
Closed stack 5
  
Pijnacker Hordijk, C. (jaar van uitgave onbekend), Rapport van de Staatscommissie ingesteld bij Koninklijk Besluit van 31 juli 1902, no. 30, [Plaats onbekend]: [Uitgever onbekend].
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
2635 A 27
Closed stack 5
  
Wilhelmina (jaar van uitgave onbekend), Rapport aan de Koningin van de commissie benoemd bij Koninklijk Besluit van 28 Februari 1903, no. 17 tot het uitbrengen van advies omtrent de vraag: of het wenschelijk en mogelijk is  om verandering te brengen in de bestaande militaire toestanden in de West Indiën, [Plaats onbekend]: [Uitgever onbekend].
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
1850 A 8
Closed stack 3A
  
Woltjer, J. [1910], Rapport van de Staatscommissie voor de reorganisatie van het onderwijs, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 21 maart 1903, no. 49, ‘s- Gravenhage: Belinfante.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
1387 C 1-2
Met bijlagen, rapporten subcommissiën
  
Veegens, J.D. (1904), Beschouwingen en voorstellen der staatscommissie van enquête, omtrent het spoorwegpersoneel, benoemd bij K.B. van 20 april 1903, No. 27, Haarlem: H.D. Tjeenk Willink & Zoon.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
430 A 7
Closed stack 5
  
Godin de Beaufort, C.A. [1907], Verslag van de Staatscommissie voor de Gemeente-Financiën, ‘s- Gravenhage.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
1492 A 9
Closed stack 5
  
Asch van Wijck, H.W. (1907), Verslag der Staatscommissie, ingesteld bij besluit van 22 Sept. 1903 No. 51. - Bedelarij en Landloop, [Plaats onbekend]: [Uitgever onbekend].
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
3279 A 1
Closed stack 4
  
Zinnicq Bergman, E.H.J.M. (1910), Verslag der Staatscommissie, ingesteld bij Koninklijk besluit van 11 maart 1904, ‘s- Gravenhage: J.&H. van Langenhuysen.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
460 A 12
Closed stack 5
  
Goudriaan, B.H. [jaar van uitgave onbekend], Verslag der Staatscommissie, ingesteld bij Koninklijk Besluit, d.d. 23 Maart 1904, no. 19, ter voorlichting van den Minister van Oorlog, omtrent de meest economische wijze, waarop zal kunnen worden voorzien in de behoefte aan vee en in de verzorging van de veestapel bij eventuele insluiting van de Stelling van Amsterdam, [Plaats obekend]: [Uitgever onbekend].
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
183 A 24
Closed stack 5
  
Tydeman, M. (1911). Verslag van de Staatscommissie voor de Electrische Geleidingen, Delft: Waltman.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
2001 C 25
Closed stack 3A
  
Tutein Nolthenius, R.P.J. [1c.a. 1907], Rapport aan H.M. de Koningin met bijgevoegde Nota betreffende het Vakonderwijs, van de Staatscommissie voor den Middenstand, ['s- Gravenhage]: F.J. Belinfante.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
V 1906 1907: 2 10134
Closed stack 3
Opgenomen in: Verslagen en mededelingen van de Afdeling Handel van het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel jaargang 1907 (no.2)
  
Anema, A. [c.a.1908], Ontwerp-wet ter oprichting van Middenstandskamers, aangeboden aan H.M. de Koningin door de Staatscommissie voor den Middenstand, [‘s- Gravenhage]: F.J. Belinfante.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
V 1906 1908: 3 10134
Closed stack 3
Opgenomen in: Verslagen en mededelingen van de afdeling Handel van het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel. Jaargang 1908 (no.3)
  
Anema, A. [c.a. 1911]. Rapport, aangeboden aan H.M. de Koningin door de Staatscommissie voor den Middenstand, in zake maatregelen tegen het langdurig uitstel van betaling van rekeningen in kleinhandel en kleinnijverheid. [‘s- Gravenhage]: F.J. Belinfante.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
V 1906 1911: 3 10134
Closed stack 3
Opgenomen in: Verslagen en Mededelingen van de afdelingn Handel van het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel. Jaargang 1911 (no. 3)
  
Tutein Nolthenius, R.P.J. [c.a. 1907]. Rapport aan H.M. de Koningin met bijgevoegde Nota betreffende het Vakonderwijs, van de Staatscommissie voor den Middenstand. [‘s- Gravenhage]: F.J. Belinfante.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
v 1906 1907: 2   10134
Closed stack 3
Staat opgenomen in: Verslagen en mededelingen van de afdeling Handel van het departement van landbouw, nijverheid en handel jaargang 1907.
  
Meuwsen, J.S. [c.a. 1910], Middenstandsorganisatie en -coöperatie in Oostenrijk-Hongarije. Rapport aan H.M. de Koningin betreffende eene studiereis vanwege de Staatscommissie voor den Middenstand gemaakt door hare leden J.S. Meuwsen en Dr. J. Nauwens, ['s-Gravenhage]: F.J. Belinfante.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
v 1906- 1910:1  10134
Closed stack 3
Is opgenomen in: Verslagen en mededelingen van de afdeeling Hanadel van het departement Landbouw, Nijverheid en Handel. Jaagang 1910
  
Dedem, A. van (1911), Verslag der Staatscommissie ingesteld bij Koninklijk besluit van 4 mei 1905,
no. 51, tot het nagaan van den toestand waarin het binnenschipperijbedrijf verkeert, ‘s- Gravenhage: Gebrs. J.&H. van Langenhuysen.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
555 A 27
Closed stack 5
  
[De staatscommissie] (1907), Verslag der Staatscommissie voor grondwetsherziening, ingesteld bij Koninklijke Besluit van 23 October 1905, No. 56 tot het onderzoek der vraag, welke andere wijzigingen dan die van de artikelen 80, 127 en 143 nog in de grondwet moeten worden gebracht, ‘s- Gravenhage: Gebr. Belinfante.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
448 D 15
Closed stack 5
  
Goudriaan, B.H. (1910), Verslag der Staatscommissie, ingesteld bij Koninklijk Besl. Van 28 Nov. 1905, no.53, ter voorlichting van den Minister van Oorlog omtrent de maatregelen, welke zouden moeten worden getroffen, om bij eene eventuele insluiting van de Stelling van Amsterdam, Amsterdam: Drukkerij Mercurius.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
183 A 20
Closed stack 5
  
Reekers, F.M.J.A. (1916), Verslag van de Staatscommissie voor het Zalmvraagstuk, ‘s- Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
81 B 8
Closed stack 5
  
Reekers, F.M.J.A. (1916), Verslag van de Staatscommissie voor het Zalmvraagstuk [deel 2], ‘s- Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
81 B 9
Closed stack 5
Deel II, Rapport van de subcommissie A en B; rapporten van de leden der staatscommissie prof. Dr. H.F. Nierstrasz, A.A. Nengerman en dr. P.P.C. Hoek en overige bijlagen.
  
Boudewijnse, J.H. [1908], Staatscommissie van enquête omtrent het tramwegpersoneel benoemd bij Koninklijk Besluit van 29 mei 1906, No.53, ‘s- Gravenhage: “Trio”.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
1426 B 29
Closed stack 5
  
Staatscommissie voor den landbouw (1912), Rapporten en voorstellen betreffende den oeconomischen toestand der landbouwers in Nederland, ‘s- Gravenhage: Gebrs. J.&H. van Langenhuysen.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
2556 A 29-30, bandinfo: 1
Closed stack 5
  
Pijnacker Hordijk, C. (1916), Verslag der Staatscommissie, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 30 juli 1906, no. 75, ‘s-Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
929 A 9 DL. 2-1916
Magazijn 7
  
Vries, C. de [1908], Rapport van de commissie, benoemd bij koninklijk besluit van 3 Augustus 1906, no. 39, tot het doen van voorstellen tot herziening van het Koninklijk besluit van 27 juli 1896 (Staatsblad no. 141), in dier voege dat eene doelmatige samenstelling en indeling der Zeemacht in Nederlands-Indië ook in den vervolge mogelijk zij en dat de uitgaven voor die zeemacht naar billijkheid tusschen de Staatsbegroting en de begroting van Nederlandsch-Indië worden verdeeld, ‘s-Gravenhage: [Uitgever onbekend].
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
479 A 1
Closed stack 5
  
Coops, J.W.G. (1907), Verslag van de Staatscommissie, ingesteld bij Koninklijk besluit van 24 Augustus 1906, no. 80, tot voorbereiding van wettelijke maatregelen ter voorkoming van scheepsrampen, ‘s- Gravenhage: Gebr. van Cleef.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
343 D 32
Closed stack 5
  
Moors, B.P. (1909), Verslag der Staatscommissie, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 2 Mei 1907, no. 45, tot onderzoek van de wenschelijkheid der wederinvoering van een Rijkstoezicht op de weegwerktuigen, ‘s- Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
105 D 19
Closed stack 5
  
Mecklenburg, H. van [Prins der Nederlanden] en  H. van Oordt (1910), Verslag van de staatscommissie, benoemd bij Koninklijk Besluit van 7 juni 1907, No. 46, tot het instellen van een onderzoek naar den toestand van het Reddingwezen op de Nederlandsche kust, ‘s- Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
359 B 21
Closed stack 5
  
Top, B.J.C., H.W. Nicolai, en J.W.S.A. Versteeg (1914), Staatscommissie voor de arbeidsvoorwaarden der rijkswerklieden, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 19 mei 1908, no. 32: verslag en bijlagen, ‘s- Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
352 A 15
  
Silvergieter Hoogstad, H.J. [jaar van uitgave onbekend], Verslag der Staatscommissie ingesteld bij Koninklijk besluit van 8 september 1908, No. 25 tot het onderzoeken van de vraag of en, zoo ja, op welke wijze in het thans gevolgde beleid betreffende spoorwegen verandering ware aan te brengen, ‘s- Gravenhage: Gebr. J.&H. van Langenhuysen.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
2001 B 21-22
Closed stack 3A
  
Kuyper, A. (1912), Verslag der Staatscommissie, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 22 juni 1909, no. 26, ‘s- Gravenhage: Electrische Drukkerij Js Bootsma.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
1896 E 60
Closed stack 3A
  
Staatscommissie over de werkeloosheid (1914), Eindverslag, ‘s- Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
24 G 9-11
Closed stack 5
  
Kraus, J. (1911), Staatscommissie inzake den toegang tot Nederland door het Noordzeekanaal: Verslag aan Hare Majesteit de Koningin, ‘s- Gravenhage: Van Langenhuysen.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
42 A 8
  
Kan, J.B. (1916), Handelingen over de herziening der Grondwet, ‘s- Gravenhage: Gebr. Belinfante.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
84 E 6-8 Bandinfo:1
Closed stack 5
Betreft Eerste deel. (Voorstellen Staatscommissie en Regeering. Schriftelijkebehandeling van de Veranderings Voorstellen)
  
[De staatscommissie] (1913), Ontwerp tot vaststelling van een wetboek van strafvordering, der Koningin aangeboden door de staatscommissie voor de herziening van het wetboek van strafvordering, ingesteld bij Koninklijk besluit van 8 april 1910, no.17. ‘s- Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
41 B 19
Closed stack 5
deel II: toelichting
  
Ort, B. (1913), Ontwerp tot vaststelling van een wetboek van strafvordering, der Koningin aangeboden door de staatscommissie voor de herziening van het wetboek van strafvordering, ingesteld bij Koninklijk besluit van 8 april 1910, no.17: I Ontworpen wetboek, ‘s- Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
2513 B 5-6
Closed stack 5
  
Hoogeboom, A. (1913), Verslag van de Staatscommissie voor de Reorganisatie van het Militair Onderwijs bij de Landmacht, ‘s- Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
730 A 8
Closed stack 5
  
Leeuwen, W.F. van [1912], Verslag der Staatscommissie, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 10 augustus 1910, no. 26, ‘s- Gravenhage: Gebr. J.&H. van Langenhuysen.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
2601 C 8
Closed stack 5
In het rapport is ook het rapport van de staatscommissie Repelaer van Driel opgenomen.
  
[De staatscommissie] (1910), Rapport van de Staatscommissie, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 13 Oct. 1910, no. 2, ‘s- Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
1359 A 24
Closed stack 5
Herziening verhoudingen Gouvernement en protestantse kerk in Oost-Indie
  
[De staatscommissie] [1913], Rapport van de Staatscommissie, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 13 Oct. 1910, no. 2, ‘s- Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
1359 A 24
Closed stack 5
Reorganisatie protestantse kerk Oost-Indie
  
Staatscommissie, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 12 December 1910, No. 56 (1913), Verslag betreffende vervoer: Reis en Verblijfkosten, teerkosten en vacatiën. Kosten van vervoer, tol-, brug-, weg- en veergelden. Permanente Militaire Spoorwegcommissie, ‘s- Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
417 B 18
Closed stack 5
  
Staatscommissie, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 12 December 1910, No. 56 (1913), Verslagen betreffende: I. Rijwielen, motorrijwielen en automobielen. II Rijkspostduivendienst, ‘s- Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
226 A 38
Closed stack 5
  
1912
zoek rapport De Beaufort
  
Kielstra, R.E. [jaar van uitgave onbekend], Verslag der Staatscommissie, ingesteld bij Koninklijk besluit van 14 juli 1911, no. 60, om van advies te dienen omtrent de vraag, welke maatregelen genomen kunnen worden om te bevorderen, dat in de behoefte aan electrische kracht welke in verschillende streken des lands en met name ten platte lande bestaat, op zoo doeltreffend en zoo economisch mogelijk wijze worde voorzien, Leiden: Eduard IJDO.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
998 A 8
Closed stack 5
  
Heemskerk, Th. en Kan, J.B. jr., Verslag der Grondwetscommissie, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 24 maart 1910, no. 16.  ‘s- Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
623 A 15
Closed stack 5
  
Brinkhorst, W.H. (1920), Verslag der Staatscommissie, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 10 november 1911, no. 30, tot het instellen van een onderzoek omtrent het vraagstuk der droogmaking van de plassen beoosten de vecht, Utrecht: J. van Boekhoven.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
2664 B 25-26 Bandinfo: 1 tekst
Closed stack 5
  
Gratema, S. (1920), Ontwerp tot vaststelling van een wetboek van burgerlijke rechtsvordering  (met toelichting) der Koningin aangeboden door de staatscommissie voor de herzienning van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering, ingesteld bij Koninklijk besluit van 4 november 1911, No. 40, ‘s- Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
2806 B 31-32
Closed stack 4
Deel I wetboek, deel II toelichting
  
Heemskerk, Th. (1913), Rapport van de Staatscommissie voor de verdediging van Nederlandsch-Indië, ‘s- Gravenhage: Bootsma.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
154 A 8
Closed stack 3
  
Oppenheim, J. [1914], Verslag der Staatscommissie voor Evenredig Kiesrecht ingesteld bij Koninklijk Besluit van 15 november 1913, No. 45, ‘s- Gravenhage: Belinfante.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
153 A 14
Closed stack 5
  
Notulen der Staatscommissie voor het Onderwijs, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 31 December 1913, No. 10, (1920) ‘s- Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
2445 E 4-5
Closed stack 5
Eerste deel en tweede deel
  
Bos, D. (1916), Verslag der Staatscommissie voor het Onderwijs, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 31 December 1913, No. 10, ‘s- Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij.
Universiteit Leiden (GM)
669 A 33
Leeszaal bijzondere collecties
  
Jolles, C.A. (1917), Verslag der Staatscommissie, ingesteld bij Koninklijk besluit van 3 maart 1914,
no. 4, om te onderzoeken welk tracé uit een technisch en economisch oogpunt het meest in aanmerking komt voor een kanaal tot verbinding van Twenthe met de scheepvaartwegen in Nederland, ‘s- Gravenhage: Gebr. J.&H. van Langenhuysen.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
632 A 14-15 Bandinfo: 1
Closed stack 5
  
Jolles, C.A. (1917), Verslag der Staatscommissie, ingesteld bij Koninklijk besluit van 3 maart 1914,
no. 4, om te onderzoeken welk tracé uit een technisch en economisch oogpunt het meest in aanmerking komt voor een kanaal tot verbinding van Twenthe met de scheepvaartwegen in Nederland, ‘s- Gravenhage: Gebr. J.&H. van Langenhuysen.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
632 A 14-15 Bandinfo: 2
Closed stack 5
Betreft bijlagen A-H van het verslag
  
Rosenwald, P.H.A. (1921), Mededeelingen der Staatscommissie ingesteld bij K.B. van 19 Maart 1914, No. 21, Delft: Meinema.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
1494  D 48
  
Drucker, H.L. (1915), Verslag der staatcommissie ingesteld bij Koninklijk besluit van 25 november 1914, N. 42, ter voorbereiding van de herziening van de overgangsbepalingen der auteurswet 1912, ‘s- Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
631 H 22
Closed stack 5
  
[De staatscommissie] (1916), Verslag der Staatscommissie in zake de heffing eener tijdelijke belasting op oorlogswinsten, ingesteld bij Koninklijk besluit van 5 oktober 1915, No. 1, ‘s- Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij.
Koninklijke Bilbliotheek
1158 A 11
Magazijn 7
  
Meester, T.H. de.  [c.a. 1916], Verslag van de Staatscommissie ter voorbereiding van een algemeene herziening der niet-militaire pensioenwetgeving, [‘s- Gravenhage]: [Uitgever onbekend].
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
484 A 20
Closed stack 5
In de catalogus van de Universiteit leiden staat als auteur Scholtens, A.L. (secretaris) aangegeven.
  
Sande Bakhuysen, H.G. van de (1922), Bijlage behoorende bij Verslag van de Staatscommissie, benoemd bij Koninklijk Besluit van 20 Maart 1916, No. 23, met opdracht een onderzoek in te stellen omtrent de oorzaken van de buitengewoon hooge waterstanden, tijdens den Stormvloed van 13/14 januari, ‘s- Gravenhage: Gebrs. J.&H. van Langenhuysen.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
1427 C 9
Closed stack 5
  
Feltz, G.W. van der. (1919), Verslag van de Staatscommissie om te onderzoeken wat van staatswege kan worden verricht tot verbetering van het lot van blinden en halfblinden: ingesteld bij Koninklijk besluit van 27 maart 1916, No. 70, Arnhem: Electrische Drukkerij van G.W. van der Wiel & Co.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
159 C 37
Closed stack 5
  
Kluyver, A. (1918), Verslag der Staatscommissie, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 16 Juni, 1916, nr.7, ‘s- Gravenhage: [Staatsdrukkerij].
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
449 A 17
Closed stack 5
  
Salverda de Grave, J.L.A. (1918), Staatscommissie voor de herziening der dienstvoorwaarden, waaronder het personeel der Posterijen, Telegrafie en telefonie werkzaam is, ingesteld bij Koninklijk besluit van 4 december 1916, No. 48, ‘s- Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
154 A 9
Closed stack 5
  
Nationaal archief, Den Haag, Collectie Staatscommissie inzake wetgeving omtrent de uitoefening der geneeskunde (Commissie van Houten). Nummer toegang 2.27.21,  inventatisnummer 1
Nationaal Archief
Geen rapport, wel notulen
  
Stork, D.W. (1918), Verslag van de staatscommissie voor de salarisregeling van burgerlijke rijks ambtenaren en beambten, ‘s- Gravenhage: Mouton.
Unviversiteitsbibliotheek Leiden (GM)
2562 A 18
  
Dresselhuys, H.C. (1919), Verslag van de Staatscommissie ter voorbereiding van algemeene wettelijke
regelen betreffende den rechtstoestand van ambtenaren (ingesteld bij Kon. Besluit van 21 mei 1917 No. 27), ‘s- Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
460 A 22
Closed stack 5
  
[staatscommissie ingesteld bij Koninklijk Besluit van 13 juni 1917, No. 79]. (1918), Verslag van de Staatscommissie tot voorbereiding van de herziening van de loonregeling van spoorwegpersoneel, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 13 juni 1917, No. 79, aan den Minister van Waterstaat, ‘s- Gravenhage: Drukkerij Mouton & Co.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
226 A 38
Closed stack 5
  
Wijnbergen, A.I.M.J. van (1919), Verslag van de Staatscommissie tot onderzoek naar de ontwikkeling der jeugdige personen van 13-18 jaar ingesteld bij Koninklijk besluit van 18 juni 1917, No. 58. Met een supplement op de verzameling van rapporten 1918, Amsterdam: Typ. Amsterdamsche boek- en steendrukkerij v/h Ellerman, Harms en Co.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
1319 B 32
Closed stack 5
  
Pekelharing, C.A. (1919). Rapport van de staatscommissie benoemd bij K.B. 31 juli 1917, aan welke is opgedragen een onderzoek in te stellen naar de doeltreffendheid van de door niet wettelijk toegelaten beoefenaren van de geneeskunst, toegepaste geneeswijze en naar de door hun verkregen resultaten. ‘s- Gravenhage: Gebrs. J.&H. van Langenhuysen.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
669 A 36
Closed stack 5
  
Edersheim, B. [1919], Rapport van de staatscommissie benoemd bij K.B. 31 juli 1917, aan welke is opgedragen te onderzoeken, hoe de wettelijke bepalingen betr. de uitoefening van de geneeskunst zouden moeten luiden, indien de bevoegdheid tot het uitoefenen v.d. kunst niet meer afhankelijk werd gesteld van het getuigschrift van met goed gevolg afgelegd artsexamen, [Plaats onbekend: Uitgeverij onbekend].
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
424 B 3
Closed stack 5
  
Muysken, J. (1919), Verslag van de Staatscommissie tot voorbereiding van de herziening van de
loonregeling van spoorwegwerkplaatspersoneel, ingesteld bij Koninklijk besluit van 29 januari 1918, No. 42 aan den Minister van Waterstaat, ‘s- Gravenhage: Drukkerij Mouton & Co.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
924 B 73
Closed stack 5
  
Driel, A. van (1920), Verslag van de Staatscommissie, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 3 mei 1918 No. 29, tot het nagaan of de oprichting van een sleeptank in Nederland mogelijk en noodzakelijk is en c.q. op welke wijze de totstandkoming en de exploitatie van zoodanige inrichting behooren te geschieden, Plaats: Gebrs. J.&H. van Langenhuysen.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
2664 B 24
Closed stack 5
  
Nationaal archief, Den Haag, Collectie Directie der Maritieme Middelen Willemsoord. Nummer toegang 2.12.12,  inventarisnummer 285
Nationaal Archief
titel: Rapport der staatscommissie inzake de opleidingen tot zee-officier werktuigkundige der Koninklijke Marine (Staatscommissie benoemd bij K.B.van 15-2-1918 no. 66).
  
Driel, A. van (1920), Verslag van de Staatscommissie, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 3 mei 1918 No. 29, tot het nagaan of de oprichting van een sleeptank in Nederland mogelijk en noodzakelijk is en c.q. op welke wijze de totstandkoming en de exploitatie van zoodanige inrichting behooren te geschieden, Plaats: Gebrs. J.&H. van Langenhuysen.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
2664 B 24
Closed stack 5
  
Duparc van Lier, H.J. (1920), Verslag van de Staatscommissie benoemd bij Koninklijk Besluit van 16 mei 1918, No. 72, met opdracht na te gaan of- en zoo ja, op welke wijze- eene wettelijke regeling van het handelsonderwijs en het accountantswezen behoort te worden getroffen, Rotterdam: J. de Jong.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
1494 C 13
Closed stack 5
  
Heynsius van den Berg, M.R. (1922), Verslag van de Staatscommissie ingesteld bij Koninklijk Besluit
van 3 Juli 1918 no. 25 tot voorlichting over wettelijke maatregelen tot bestrijding van de tuberculose en over de beste wijze van bestrijding dier ziekte, ‘s- Gravenhage: Gebrs. J.&H. van Langenhuysen.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
1495 A 4
Closed stack 5
  
[De staatscommissie] (1926), Verslag van de Staatscommissie benoemd bij Koninklijk Besluit van 4 Juli 1918, no. 30 met opdracht te onderzoeken in hoeverre als gevolg van de afsluiting van de zuiderzee, ingevolge de wet van 14 juni 1918 (Staatsblad No. 354), te verwachten is, dat tijdens storm hoogere waterstanden en een grootere golfoploop, dan thans het geval is, zullen voorkomen vóór de kust van het vaste land van Noord-Holland, Friesland en Groningen, alsmede vóór de daarvoor gelegen Noordzee-eilanden. ‘s- Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
2692 A 28
Closed stack 5
  
Meulen, W.W. van der (1927), Vervolg-verslag der staatscommissie, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 2 november 1918, no. 110, tot het onderzoeken welke maatregelen van overheidswege behooren te worden genomen, om het zedelijk en maatschappelijk gevaar te bestrijden, dat aan bioscoopvoorstellingen verbonden is, ‘s- Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
976 B 24
Closed stack 5
  
Boasson, J.J. [1920], Verslag van de Staatscommissie tot voorbereiding van de herziening der Gemeentewet, ingesteld bij Koninklijk besluit van 6 december 1918, No. 7. ‘s- Gavenhage: N.V. Electrische Drukkerij “Luctor et Emergo’.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
2677 A 16
Closed stack 5
  
Raaijmakers, P.J. [1920], Verslag van de staatscommissie, ingesteld om te onderzoeken, welke bezoldiging worden genoten door de burgemeesters en de ambtenaren en werklieden in dienst der gemeenten, Breda: Van Turnhout.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
2741 A
  
Ruys de Beerenbrouck, C. (1920), Verslag van de staatscommissie ingesteld bij Koninklijk besluit van 20 december 1918, no. 78, aan welke is opgedragen de voorbereiding van eene herziening van de Grondwet, ‘s- Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
1479 A 36
Closed stack 5
  
Grondwet
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
539 A 16
Closed stack 5
Betreft een gebundelde weergave . Bevat het verslag van de staatscommissie ingesteld bij Koninklijk besluit van 20 december 1918, No. 78 aan welke is opgedragen de voorbereiding van eene herziening van de grondwet.
  
[De staatscommissie] [1919], Verslagen als bedoeld bij Art. 15 der Crisis- en Enquêtewet 1918 van de Staatscommissie, ingesteld bij Koninklijk besluit van 8 januari 1919, No. 48 tot het instellen van een onderzoek naar hetgeen tijdens den toestand van oorlogsgevaar heeft plaatsgevonden ter zake van de voorziening van het land met levensbehoeften. [Plaats onbekend]: Typ. Naamloze vennootschap Drukkerij Trio.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
2741 F 11 Bandinfo 1-10
Closed stack 4
  
Lande, J.C.L. van der (1925), Rapport van de Staatscommissie in zake Gedestilleerd-productie, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 6 maart 1919, ‘s- Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
454 F 34
Closed stack 5
  
Diepenhorst, P.A.  [1922], Verslag van de Staatscommissie voor het Pachtvraagstuk, Rotterdam: Drukkerij Libertas.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
1438 B 23-25
Closed stack 5
Drie delen
  
Deckers, L.N. [1921], Rapport eener studiereis van de Staatscommissie voor het Pachtvraagstuk, [‘s- Gravenhage]: [Uitgeverij onbekend].
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
1435 B 43
Closed stack 5
  
Zaaier, C.P. en T.F.J.A. Dolk, [1920], Verslag van de Staatscommissie in zake mond- en klauwzeer, benoemd bij koninklijk besluit van 2 mei 1919, Nr. 52, [Delft: Van Markens Drukkerij Vennootschap].
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
1494 B 14-15 Bandinfo: 1 verslag
Closed stack 5
  
[De staatscommissie] (1920), Verslag van de staatscommissie ingesteld bij koninklijk besluit van 9 mei 1919 no. 71, aan welke commissie werd opgedragen een onderzoek in te stellen omtrent de werking van de visscherijinspectie, ‘s- Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
1435 C 71-73
Closed stack 5
Deel I
  
[De staatscommissie] (1922), Verslag van de staatscommissie ingesteld bij koninklijk besluit van 9 mei 1919 no. 71, aan welke commissie werd opgedragen een onderzoek in te stellen omtrent de werking van de visscherijinspectie, ‘s- Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
1435 C 71-73
Closed stack 5
Deel II
  
[De staatscommissie] (1923), Verslag van de staatscommissie ingesteld bij koninklijk besluit van 9 mei 1919 no. 71, aan welke commissie werd opgedragen een onderzoek in te stellen omtrent de werking van de visscherijinspectie, ‘s- Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
1435 C 71-73
Closed stack 5
Deel III
  
Bosch, J.A.A. (1923), Verslag, ontwerp van wet en memorie van toelichting aan den Minister van Justitie aangeboden door de staatscommissie voor de herziening (wijziging) van de wet op de cooperatieve vereenigingen ingesteld bij Koninklijk besluit van 8 juli 1919, No. 35, ‘s- Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
1427 D 11
Closed stack 5
  
[De staatscommissie] (1920), Verslag van de staatscommissie tot herziening van de dienstvoorwaarden voor het spoorwegpersoneel, ingesteld bij Koninklijk besluit van 17 Juli 1919, No. 65, aan den Minister van Waterstaat, ‘s- Gravenhage: [Uitgever onbekend].
Verslag is niet in de bibliotheek van Leiden mogelijk aanwezig (vermist), wel beschikbaar bij het Legermuseum onder exemplaarnummer 00208171
Verslag is niet in de bibliotheek van Leiden aanwezig (vermist), welk beschikbaar bij het Legermuseum onder exemplaarnummer 00208171, plaatsingcode MVO 7250-47A
  
Bruins, G.W.J. (1920), Verslag van de Staatscommissie in zake de duurte, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 23 Augustus 1919, No. 58, ‘s- Gravenhage: [Uitgever onbekend].
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
2668 E 2
Closed stack 5
  
[De staatscommmissie ingesteld bij Koninklijk besluit van 13 september 1919 No. 51] (1927), Huwelijksrecht: Ontwerp van wet met Toelichting. Den minister van justitie aangeboden door de staatscommissie, ingesteld bij Koninklijk besluit van 13 september 1919 No. 51, tot wegneming van onjuistheden en aanvulling van leemten in de Nederlandsche burgerlijke wetgeving, ‘s- Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
3057 F 30
Closed stack 4
  
Nationaal Archief, Den Haag, Staatscommissie inzake luchtvaart, nummer toegang 2.16.47
Nationaal Archief
Uitgebreid archief van de commissie, met notulen, documentatie, besluiten, werkzaamheden, voorstellen en meer. Archief is in zijn geheel bruikbaar voor bestudering.
  
Nationaal Archief, Den Haag, Staatscommissie inzake luchtvaart, nummer toegang 2.16.47, inventarisnummer 1
Nationaal Archief
Notulen van de staatscommissie
  
Nationaal Archief, Den Haag, Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken en de Salariscommissie ad-hoc, 1920-1989, nummer toegang 2.04.61, inventarisnummer 1- 41
Nationaal Archief
Zeer uitgebreid archief. Agenda's en notulen vergaderingen commissie (1-41), daarnaast in dossier 2.04.61 nog veel meer stukken mbt en over het werk en de vergaderingen van de commissie (ook extern).
  
Bezuinigingscommissie (1921), Verslag van de Staatscommissie, ingesteld bij Koninklijk besluit van 20 dec. 1920 nr. 81 (Bezuinigingscommissie), ‘s- Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
v 1767 8874, bandinfo 1921-1931
Closed stack 3
  
Nolens, W.H. en L.G. Kortenhorst (1927), Verslag van de Staatscommissie ingesteld bij Kon. Besluit van 11 maart 1920 no. 56, Amsterdam: “’t Kasteel van Aemstel’.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
1467 D 23
Closed stack 5
  
Koningsberger, J.C. & B. Colthof (1922), Verslag van de Staatscommissie ter Bevordering van de
Personeelsvoorziening voor den Indischen Dienst, ‘s- Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
1801 D 29
Closed stack 3 A
  
Limburg, J. (1924), Verslag van de Staatscommissie ingesteld bij Kon. Besluit van 7 januari 1921, No. 39 in zake den aanleg van een verbeterden scheepvaartweg van Amsterdam naar den Boven-Rijn, ‘s- Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
1479 A 39
Closed stack 5
  
Annema, A. (1922), Rapport, ontwerp van wet en memorie van toelichting met bijlage, der Koningin aangeboden door de Staatscommissie voor de regeling der rechtspositie van de kerkgenootschappen, ingesteld bij Kb. van 16 april 1921, No. 144, ‘s- Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
1439 E 45
Closed stack 5
  
Vissering, G. (1926). Advies van de Staatscommissie voor het muntwezen, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 6 April 1921 No. 19. ‘s- Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
1845 D 2
Closed stack 3A
  
Lynden van Sandenburg, F.A.C. van (1927), Verslag van de Staatscommissie in zake de financieele verhouding tusschen het rijk en de gemeenten, ‘s- Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
1467 C 37
Closed stack 5
  
Dam, I van. (1925), Verslag der Staatscommissie ingesteld bij Koninklijk Besluit van 30 mei 1921, No. 96, om van voorlichitng te dienen omtrent de electriciteitsvoorziening van het land, ‘s- Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
484 B 23
Closed stack 5
  
Damme, M.H. (1924), Verslag van de burgerlijke en militaire salariscommissies (ingesteld bij de besluiten van 22 Juli 1922, No. 11 en van 19 Augustus 1922, No. 59), Weltevreden: Landsdrukkerij.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
1883 c 3-6
Closed stack 3A
Betreft drie bijlagen bij een gezamenlijk verslag van de burgerlijke en militaire salariscommissie. Bijlage 1 betref: Staten en schalen aangevende de bestaande en de ontworpen bezoldigingsregelingen voor burgerlijke landsdienaren. Bijlage 2 betreft: Versl
  
Damme, M.H. (1924), Verslag van de burgerlijke en militaire salariscommissies (ingesteld bij de besluiten van 22 Juli 1922, No. 11 en van 19 Augustus 1922, No. 59), Weltevreden: Landsdrukkerij.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
1883 c 3-6
Closed stack 3A
Betreft drie bijlagen bij een gezamenlijk verslag van de burgerlijke en militaire salariscommissie. Bijlage 1 betref: Staten en schalen aangevende de bestaande en de ontworpen bezoldigingsregelingen voor burgerlijke landsdienaren. Bijlage 2 betreft: Versl
  
Patijn, R.J.H. (1923), Rapport van de staatscommissie, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 21 Nov. 1922 no. 51, ‘s- Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
1831 A 19
Closed stack 3 A
  
Lorentz, H.A. (1924), Verslag van de Staatscommissie voor het Hooger Onderwijs ingesteld bij Koninklijk Besluit 24 Februari 1923, No.8, ‘s- Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
789 D 31
Closed stack 5
  
Broek, G.J. van der (1932), Rapport over instelling van een Vervoerraad: staatscommissie ingesteld bij Koninklijk besluit van 12 mei 1923, no. 40, tot het instellen van een onderzoek aangaande de vraag of, en in hoever maatregelen noodig zijn om te bevorderen, dat de land en waterwegen en spoor- en intercommunale tramwegen op de meest economische wijze dienbaar worden gemaakt aan het vervoer van reizigers en goederen, ‘s- Gravenhage: Algemeene landsdrukkerij.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
227 B 21
Closed stack 5
  
Patijn, R.J.H. (1924), Eerste verslag der staatscommissie, ingesteld bij Kon. Besluit van 12 mei 1923, No. 40, tot het instellen van een onderzoek aangaande de vraag, of en in hoever maatregelen noodig zijn om te bevorderen, dat de land- en waterwegen en de spoor- en intercommunale tramwegen op de meest economische wijze dienbaar worden gemaakt aan het vervoer van reizigers en goederen, ‘s- Gravenhage: Algemeene landsdrukkerij.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
920 A
Closed stack 5
  
Patijn, J.A.N. (1930), Rapport over de regeling van het openbaar goederenvervoer per vrachtauto, ‘s- Gravenhage: Algemeene landsdrukkerij.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
2720 G 31
Closed stack 5
  
Rutgers, V.H. (1927), Verslag van de Staatscommissie ingesteld bij Koninklijk Besluit van 16 Januari 1925, No. 10, ‘s- Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
2691 B 7
Closed stack 5
  
Laban, P. (1930), Verslag van de Staatscommissie, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 2 Juli 1926, no. 120, ‘s- Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
413 A 15
Closed stack 5
  
Wijnbergen, A. van (1928), Voorlopig rapport van de Staatscommissie ingesteld bij Koninklijk Besluit van 7 maart 1927 no. 5, ‘s- Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
576 E 31
Closed stack 5
  
Wijnbergen, A. van (1930), Rapport van de Staatscommissie ingesteld bij Koninklijk Besluit van 7 maart 1927, No.5, ‘s- Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
1881 D 21
Closed stack 3A
  
Ebels, F.E.H. (1933), Verslag der Staatscommissie, ingesteld bij Koninklijk besluit van 15 december
1927, No. 34, tot het onderzoeken van de vraag of en zoo ja, in hoeverre en door welke oorzaken in den land en tuinbouw eene wanverhouding bestaat tusschen de bodemprijzen en productiekosten enerzijds en de opbrengst der producten anderzijds, ‘s- Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
997 C 32
Closed stack 5
Dit rapport gaat over de oorzaken, er bestaat vermoedelijk nog een adviserend rapport met. de conclussies van de staatscommissie.
  
Nationaal Archief, Den Haag, Collectie 197 Familiearchief Van Beresteyn, nummer toegang 2.21.018, inventarisnummer 632
Nationaal Archief
Notulen en rapporten
  
Nationaal Archief, Den Haag, Collectie 197 Familiearchief Van Beresteyn, nummer toegang 2.21.018, inventarisnummer 637- 644
Nationaal Archief
Veel verschillende stukken oa. mbt instelling, werkzaamheden van de commissie, notulen, adviezen en stukken mbt eindrapport.
  
Josephus Jitta, N.M. (1938), Verslag Staatscommissie inzake onvolwaardige arbeidskrachten, ingesteld bij Kon. Besl. Van 12 april 1929, ‘s- Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
109 C 16
Closed stack 5
  
Welter, C.J.I.M. (1932), Rapport van de Staatscommissie voor de verlaging van de rijksuitgaven (Commissie-Welter), ‘s- Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
993 B 9
Closed stack 5
  
Koolen, D.A.P.N. (1934), Verslag van de staatscommissie ingesteld bij koninklijk besluit van 12 Februari 1934, no. 62 (lidmaadschap van de vertegenwoordigende lichamen), Den Haag: Algemeene Landsdrukkerij.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
332 A 12
Closed stack 5
  
Wilde, J.A. de (1936), Verslag van de Staatscommissie, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 24 Januari 1936, No. 41, aan welke is opgedragen de voorbereiding van eene partieele herziening van de grondwet, ‘s- Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
539 B 33
Closed stack 5
  
Slotemaker de Bruïne, J.R. (1936), Verslag van de Staatscommissie, ingesteld bij koninklijk besluit van 11 februari 1936, N0. 15, ‘s- Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij.
Koninklijke Bilbliotheek
1129 D 46
Magazijn 7
  
Nationaal Archief, Den Haag, Archief W. Drees [levensjaren 1886-1988], nummer toegang 2.21.286, inventarisnummer 1235
Nationaal Archief
Stukken mbt staatscommissie Werklozenzorg
  
Romme, C.P.M. (1939), Verslag van de staatscommissie inzake de vaccinatie ingesteld bij Koninklijk besluit van 26 januari 1938 No. 23, ‘s-Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij.
Koninklijke Bilbliotheek
1129 D 25 1938
Magazijn 7
  
Frederiks, K.J. (1940), Verslag van de Staatscommissie, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 16 februari 1938, No. 25, ‘s- Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
153 A 15
Closed stack 5
  
Verrijn Stuart, G.M. (1940), Rapport van de Staatscommissie inzake de financiering van de invaliditeits en ouderdomsverzekering, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 9 Februari 1939, No. 44, ‘s- Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
83 B 4
Closed stack 5
  
[Staatscommissie inzake uitbreiding der verplichte sociale verzekering tot kleine zelfstandigen], (1943),  Rapport Staatscommissie inzake Uitbreiding der Verplichte Sociale Verzekering tot Kleine Zelfstandigen. Ingesteld bij Koninklijk besluit van 1 april 1940. Rapport eerste gedeelte, ‘s- Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
1392 G 36 bandinfo: 1943
Closed stack 5
  
Bruggen, J. van (1945), Rapport aangaande de wenschelijkheid eener verdere ontwikkeling van het bouwkaswezen in Nederland en aangaande de wenschelijkheid van het in het leven roepen eener wettelijke regeling betreffende de bouwkassen, uitgebragt aan Zijne Excellentie den minister van Financieen door de Staatscommissie ingesteld in de maand Juni 1943 door den Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken, ‘s- Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
929 D 41
Closed stack 5
  
Nationaal Archief, Den Haag, Ministeries voor Algemeene Oorlogvoering van het Koninkrijk (AOK) en van Algemene Zaken (AZ): Kabinet van de Minister-President (KMP), nummer toegang 2.03.01, inventarisnummer 11577
Nationaal Archief
In het eindrapport is in de bijlage onder meer het voorlopig verslag opgenomen.
  
Nationaal Archief, Den Haag, Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken en de Salariscommissie ad-hoc, 1920-1989, nummer toegang  2.04.61, inventarisnummer 1254- 1294
Nationaal Archief
Notulen, agenda's, minuten en overige stukken
  
Fockema Andreae, J.P. (1955), Verslag van de Staatscommissie Bezettingsrecht, ‘s- Gravenhage: Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
2447 F 21
Closed stack 5
  
Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Kabinet, nummer toegang 2.04.26.02, inventarisnummer 898
Nationaal Archief
Verslag van de Staatscommissie, ingesteld bij Koninklijk besluit van 22 februari 1946 (eveneens in Handelingen der Tweede Kamer 1945-1946, bijlage 189)
  
Reinink, H.J. (1949), Rapport van de Staatscommissie tot reorganisatie van het hoger onderwijs, ‘s- Gravenhage: Staatsdrukkerij en Uitgeverijbedrijf.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
407 B 29
Closed stack 5
  
Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Financiën: Staatscommissie voor de Zaken van de Erediensten, nummer toegang 2.08.5303, inventarisnummer 14
Nationaal Archief
NL-Ha NA, Financiën/ Staatscie. Erediensten, 5.068.5303 inv. Nr.14, betreft eindrapport. Onder zelfde toegangsnummer ook eerdere stukken, inclusief conceptrapporten en conclusies voorlopig rapport (inv.nrs 13 en 14), van de staatscommissie opgenomen.
  
Couvée, N.C. (1948), Rapport van de Staatscommissie ingesteld bij Koninklijk Besluit van 26 november 1946, no.1, ‘s- Gravenhage: Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
2426 A 29
  
Bergh, G.H. van den. [1950], Verslag van de staatscommissie voor de herziening van de Woningwet, ‘s- Gravenhage: Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
2542 A 23
  
Quarles van Ufford, C.G.C. (1954), Eindrapport van de Staatscommissie vervanging Armenwet,
ingesteld bij Koninklijk Besluit van 12 April 1947 No. 16, ‘s- Gravenhage: Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
2425 B 2
Closed stack 3A
  
Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Kabinet, nummer toegang 2.04.26.02, inventarisnummer 899
Nationaal Archief
titel: Verslag van de Staatscommissie, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 29 september 1947, aan welke is opgedragen te onderzoeken of en in hoeverre ter voorbereiding van de hervorming van de staatkundige structuur van het Koninkrijk verandering in de Grondwet gewenst is.
  
Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Defensie: Archief van de Staatscommissie (Defensiecommissie), nummer toegang 2.13.159, inventarisnummer 8- 39
Nationaal Archief
Betreft stukken van (en over het werk van) de staatscommissie, zoals vergaderstukken, inkomende en uitgaande stukken en stukken mbt vergaderingen van de staatscommissie.
  
Poelje, G.A. van (1948), Rapport der Commissie, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 14 juni 1948, no. 29, ter uitvoering van Motie I, aangenomen tijdens de derde openbare vergadering der Conferentie Nederland-Suriname-Curacao (Commissie Aruba-Curacao), [Willemstad N.A.]: Drukkerij De Curaçaosche Courant.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
1829 D 30-31
Closed stack 3A
  
Staatscommissie voor de pensioenwetgeving (1957), Interim-rapport betreffende aanpassing der militaire pensioenen aan het geldende bezoldigingspeil, bevattende het ontwerp van een algemene toeslagwet voor gepensioneerde militairen met bijbehorende memorie van toelichting, ‘s- Gravenhage: Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
2527 E 16
Closed stack 5
  
Poelje, G.A. van (1951), De pensioengerechtigde leeftijd: Rapport van de subcommissie voor de bestudering van het vraagstuk van de pensioengerechtigde leeftijden, ‘s- Gravenhage: Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
52 D 6
Closed stack 5
  
Poelje, G.A. van (1957), Eindrapport van de Staatscommissie voor de pensioenwetgeving, ingesteld bij Koninklijk besluit van 22 juni 1949, No. 12: Beschouwing en voorontwerp van wet met toelichting publicatie No. 16 (I), ‘s- Gravenhage: Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
2443 C 4
Closed stack 5
meer rapporten van de staatscommissie zijn verkrijgbaar, deze zijn gebundeld. In totaal 16 publicaties.
  
Schaik, J.H.R van (1954), Eindrapport van de Staatscommissie tot herziening van de grondwet ingesteld bij Koninklijk Besluit van 17 april 1950 No. 25, ‘s- Gravenhage: Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
1887 C 27
Closed stack 3A
  
Nationaal Archief, Den Haag, Collectie Drukwerk, nummer toegang 2.22.15, inventarisnummer 9577
Nationaal Archief
Interim rapport
  
Kranenburg, R. (1958), Rapport van de Staatscommissie van Advies inzake de status van de ambtenaren, ‘s-Gravenhage: Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf.
Koninklijke Bilbliotheek
1432 A 55 1958
Magazijn 7
  
Quay, J.E. de (1955), Verslag van de Staatscommissie Bestuursvorm grote gemeenten, ingesteld bij
Koninklijk besluit van 1 november 1952, No. 32, ‘s-Gravenhage: Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf.
Koninklijke Bilbliotheek
1400 A 46 1955
Magazijn 7
  
Teulings, F.C.G.J.M. (1958), Eindrapport van de Staatscommissie van Advies inzake het kiesstelsel en wettelijke regeling der politieke partijen: ingesteld bij Koninklijk besluit van 23 januari 1953, No. 20, ‘s- Gravenhage: Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
2611 G 9
Closed stack 5
  
Prinsen, M.J. (1965), Rapport staatscommissie inzake het kadaster ingesteld bij Koninklijk besluit van 12 augustus 1957, Nr. 3, ‘s- Gravenhage: Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
6835 A 11
Closed stack 3A
  
Staatscommissie voor de Nederlandse burgerlijke wetgeving (1959), Bewijsrecht: ontwerp van wet met memorie van toelichting opgesteld door de staatscommissie voor de Nederlandse Burgerlijke Wetgeving, ‘s- Gravenhage: Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf.
Koninklijke Bilbliotheek
Broch 12547
Magazijn 1
  
Institutionele toegang op de gegevensbestanden Staatscommissie van Advies inzake het Rechtskarakter van de Ambtenaarsverhouding (commissie Toxopeus) met betrekking tot het beleidsterrein Overheidspersoneel: deelbeleidsterrein Arbeidsverhoudingen bij de (Rijks)overheid. (2004), CAS (Centrale Archief Selectiedienst): Winschoten
Koninklijke Bilbliotheek
5199081 2004
Magazijn Depot 02
Betreft geen rapport van de staatscommissie, maar een beschrijving van het archief van de commissie Toxopeus (Institutionele toegang tot het archief  via het Nationaal archief). De commissie heeft nooit een rapport geschreven ivm een vroegtijdige beeindiging van haar werkzaamheden nav. de troonrede van 1973. Zie o.a. Nationaal Archief, Den Haag, Ministeries voor Algemeene Oorlogvoering van het Koninkrijk (AOK) en van Algemene Zaken (AZ): Kabinet van de Minister-President (KMP), nummer toegang 2.03.01, inventarisnummer 8137
  
Cals, J.M.L.T. (1971), Eindrapport van de Staatscommissie van Advies inzake de Grondwet en de Kieswet, ‘s- Gravenhage: Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
3498 B 52
Closed stack 4
  
Cals, J.M.L.T. (1968), Eerste rapport van de Staatscommissie van Advies inzake de Grondwet en de Kieswet, ‘s- Gravenhage: Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
2872 A 21
Closed stack 4
  
Cals, J.M.L.T. (1969), Tweede rapport van de Staatscommissie van Advies inzake de Grondwet en de Kieswet, ‘s- Gravenhage: Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf.
Universiteitsbibliotheek Leiden (GM)
3388 A 40
Closed stack 4
  
Nationaal Archief, Den Haag, Ministeries voor Algemeene Oorlogvoering van het Koninkrijk (AOK) en van Algemene Zaken (AZ): Kabinet van de Minister-President (KMP), nummer toegang 2.03.01, inventarisnummer 11992
Nationaal Archief
Eindrapport
  
Vreeze, J. de. (1973), Rapport van de Staatscommissie Medische Beroepsuitoefening, uitgevracht aan Hare Majesteit de Koningin, ‘s- Gravenhage: Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf.
Universiteitsbibliotheek Leiden
Opgenomen in reeks: Miniserie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne . Verslagen en rapporten volksgezondheid: 1973, 5. Reeks Volksgezondheid 0300-1032; (1973) Nr.15. ISBN. 9012002206
  
Nationaal Archief, Den Haag, Collectie 529 W.H. van den Berge, 1933-1983, nummer toegang 2.21.205.06, inventarisnummer 15
Ingekomen rapport van de staatscommissie
  
testlocatie
  
Institutionele toegang op de gegevensbestanden Staatscommissie van Advies inzake het Rechtskarakter van de Ambtenaarsverhouding (commissie Toxopeus) met betrekking tot het beleidsterrein Overheidspersoneel: deelbeleidsterrein Arbeidsverhoudingen bij de (Rijks)overheid. (2004), CAS (Centrale Archief Selectiedienst): Winschoten
Koninklijke Bilbliotheek
5199081 2004
Magazijn Depot 02
Betreft geen rapport van de staatscommissie, maar een beschrijving van het archief van de commissie Toxopeus (Institutionele toegang tot het archief  via het Nationaal archief). De commissie heeft nooit een rapport geschreven ivm een vroegtijdige beeindiging van haar werkzaamheden nav. de troonrede van 1973. Zie o.a. Nationaal Archief, Den Haag, Ministeries voor Algemeene Oorlogvoering van het Koninkrijk (AOK) en van Algemene Zaken (AZ): Kabinet van de Minister-President (KMP), nummer toegang 2.03.01, inventarisnummer 8137
Attachments 
Indexnummer 
Bronvermelding volledig 
Locatie 
Aanvraagnummer 
Collectie/ magazijn 
Overige informatie